Sigortalı tarafından ödenen belirli bir prim karşılığında, sigortalının parayla ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan, poliçe kapsamında bulunan bir rizikonun meydana gelmesi halinde sigorta şirketinin tazminat ödemeyi kabul ettiği bir anlaşmadır.
Sigorta poliçesi sigortalı ve sigortacının hak ve borçlarının yer aldığı, sigorta bedeli, primi, prim ödeme zamanı ve yeri, sigorta konusu, risk yeri ve teminatın süresinin belirtildiği, muafiyetler, özel ve genel şartlardan oluşan bir belgedir.
Tarifede belirtilen ve poliçede verilmesi zorunlu olan teminat ya da teminatlardır.
Tarifede verilmesi zorunlu olmayıp sigorta ettiren tarafından seçilebilen teminatlardır.
Sigorta bedelinin sigorta değerinden büyük olduğu durumlarda aşkın sigorta oluşmaktadır. Aşkın sigortada sigorta değerini aşan kısım geçersizdir.
Sigorta bedelinin sigorta değerinden küçük olduğu durumlarda eksik sigorta oluşmaktadır. Tam hasar durumunda poliçedeki sigorta bedeli ödenirken kısmi hasarlarda ödenecek tazminat sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre tespit edilmektedir.
Hasar anında sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortacının sigortalıya başka borcunun olmadığını belirten belgedir.
Yıllık poliçenin bitim tarihinde aynı şirket tarafından yeni poliçe yapıldığında, yeni poliçe tecditname olarak adlandırılır.
Sigortalının hasarın belirlenen bir kısmına katılması durumudur. Hasar halinde belirlenen muafiyet miktarına kadar olan hasarın sigortacı tarafından ödenmediği, bu miktarı geçen meblağın ödendiği muafiyete tenzili muafiyet; belirlenen muafiyet miktarına kadar olan hasarın ödenmediği, bu miktarı geçen meblağın ise kesintisiz ödendiği muafiyete entegral muafiyet denir.
Sigorta şirketinin mali yapısı doğrultusunda üstlendiği risklerden kapasitesini aşan kısımlarını başka bir şirkete devretmesi işlemine reasürans denir.
Aynı rizikonun birden fazla şirket tarafından ortaklaşa teminat altına alınmasıdır. Sigortalıya üzerinde müşterek sigortaya katılan sigorta şirketlerinin katılım paylarının ve imzalarının bulunduğu tek bir poliçe verilebileceği gibi ayrı ayrı poliçelerde düzenlenebilir.
Sigorta ettiren poliçedeki sigorta değeri için belirlenen prim tutarını ödeyen kişidir. Sigortalı ise poliçede yer alan rizikonun mülkiyet veya menfaat sahibi, hasar halinde tazminata hak kazanan kişidir.
Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelebilecek her türlü değişiklikleri belirten ve sözkonusu poliçenin ayrılmaz bir parçası olan ek sözleşmedir.